Авторизация на проекти

Авторизация на проекти, съгласно ЗУТ

Чужденци и граждани на държави – членки на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Това означава, че чуждестранни проекти, на които предстои прилагане/рализиране на територията на Р.България, трябва да бъде направена проверка за съответствие, съгласно Нормативните уредби и приложими закони, действащи в страната, като проектанската органицазия следва да удостовери това с подпис и печат от проектант с пълна проектантска правоспособност, удостоверение, връчено от съответната камара, например, Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП).

Химконсулт, със своя дългогодишен опит, има необходимите ресурси и компетенции за направата на оценка, както и за адаптация на проекти за съответния терен, условия и изисквания за страната.

За да научите повече, свържете се с нас!