Авторски надзор

Извършване на Aвторски надзор по част ``Конструктивна``

Авторски надзор по чл.162 от Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторски надзор по част „Конструктивна“ е задължителен за всички строежи от първа до пета категория, включително.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект, се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

Лицето, извършващо Авторски надзор по време на строителството, следи дали изпълнителят, по смисъла на Чл. 163, използва правилната документация и следи за нейното стриктно спазване и изпълнение.

architect-supervision-onsite

Упражняване на Aвторски надзор за строителни обекти както за промишлеността, така и за сградното строителство

Съгласно Чл. 175. От ЗУТ, след фактическото завършване на строежа, се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектите, е длъжен да предприеме съответните законови действия, както и да информира заинтересованите страни.

При приключване на проекта се изготвя доклад, необходим при издаване на разрешение за ползване или въвеждане в експлоатация.