Технически контрол

Технически контрол за проекти по част ``Конструктивна``

Оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

ktk-construction

Основни цели на Техническия Контрол:

  • Да оцени спазването на Наредбите и законите на територията на Р. България за разработените проекти по част Конструктивна
  • Да проверява изчисленията и изпълнимостта на дадени конструктивни решения.
oil-pump

Оценка на КТК

Упражняване на Технически Контрол за проекти по част „Констуктивна“ е изискване, поставено от ЗУТ:

  1. § 13. Физическите лица, които притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и квалификационна степен с документ за завършено образование до влизане в сила на този закон, притежават и пълна проектантска правоспособност по смисъла на чл. 230, ал. 1.

Договорите за строителен надзор в проектирането и строителството, както и за технически контрол в проектирането и строителството, сключени до влизане в сила на този закон, запазват действието си, освен ако страните не ги изменят или прекратят по взаимно съгласие.

До влизане в сила на закон по чл. 230, ал. 1 физическите лица, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, се вписват в регистър към Дирекцията за национален строителен контрол при условия и по ред, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  1. Чл. 142. Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж

⚠️ВАЖНО:

Технически Контрол може да се извършва само от лица, вписани в КИИП като удостоверени за извършване на КТК.

Свържете се с нашите професионалисти, за да получите качество на технически контрол, което да ще задоволи Вашите очаквания!