Проектантски услуги

Проектантски услуги в инвестиционното проектиране

Проектантско бюро Химкoнсулт ЕООД извършва дейности, свързани с инвестиционното проектиране, като предлга изготвяне на Идейни проекти, Технически и Работни проекти по многобройни проектни части. Компанията извършва проектантски услуги, свързани както със сградно проектиране, така и с промишлено проектиране, като осъществява своите проектантски услуги за различни промишлени сектори и отрасли на индустрията.

С помощта на своите дъщерни дружества, в това число Петромашпроект ЕООД, и на своите дългогодишни партньори, Химконсулт предлага изпълнение и управление на инвестиционни проекти „под ключ“ (EPC или EPCM) и/или на отделни проектни части, без компромис в качеството на предлаганите проектантски услуги.

Идейно проектиране

Техническо проектиране

Работно проектиране

Проектантските дейности, които са основните услуги на компанията, Химконсулт изпълнява вече повече от 15 години, което допринася за богатия натрупан опит в инвестиционното проектиране. Проектантско бюро Химконсулт е фокусирано главно към нефтопреработването, дървопреработването, химическата промишленост, био-технологията, но предлага своите проектантски услуги и в други промишлени отрасли.

Проектанско бюро Химконсулт изготвя идейна, техническа и работна проектна документация за многобройни проектни части, в това число Технологии (технологично проектиране или процесно проектиране), Строително-Конструктивна, Машинно-Конструктивна, Машинно-Монтажна (проектантски услуги, свързани с проектиране на тръбопроводи), Водоснабдяване и Канализация (ВиК), ПБЗ, ПУСО, ПБ, ОВК, Архитектура, Геодезия и други проектни дисциплини, необходими за инвестиционно проектиране.

Проектиране на технологично оборудване, съоръжения и апарати

Проектантска фирма Химконсулт е основно насочена към разработване на технологии (процесно проектиране), проектиране на съоръжения, съдове, апарати, машини и нестандартно технологично оборудване, в това число:

 • Проектиране на съдове под налягане
 • Проектиране на топлообменници
 • Проектиране на резервоари и силози
 • Проектиране на котли
 • Проектиране на транспортьори
 • Проектиране на циклонни филтри и хъриклони
 • Проектиране на тръбопроводни обвръзки и системи.

Проектиране на сгради, метални конструкции и фундаменти

Освен проектиране на промишлени съоръжения, нашите проектантски услуги включват изготвяне на идейни, технически и работни инвестиционни проекти за сгради и метални конструкции, като например:

 • Проектиране на метални конструкции,
 • Проектиране на жилищни сгради и кооперации,
 • Проектиране на промишлени и административни сгради,
 • Проектиране на халета и складове
 • Проектиране на къщи и вили,
 • Проектиране на фундаменти и фундаментни плочи
 • Проектиране на пилотно фундиране

Проектантски услуги свързани с промишленото проектиране

concrete-plant-example

Технологично проектиране (Процеси)

 • Разработка на технологичен разчет
 • Проектиране на технологични схеми (PFD, BPD)
 • Проектиране на процесни диаграми
 • Разработване на списък на тръбопроводи
 • Разработване на спецификации на технологично оборудване
 • Know How – технологии, технологично оборудване, съоръжения, машини и др.
  (CADWorx P&ID Professional)
tanks-example

Проектиране на машини и съоръжения

 • Проектиране на топообменници и съдове под налягане
 • Проекриране на резервоари и силози
 • Проектиране на транспортьори
 • Проектиране на котли и печки
 • Проектиране на циклонни филтри и хъриклони
 • Проектиране на мокри и сухи електро-филтри
 • Якостни изчисления на технологични елементи
  (Visual Vessel Design) (PV Elite)
proektirane truboprovodi

Проектиране и анализ на тръбопроводи

 • Разработване на планове за разположение на оборудването
 • Проектиране на изометрии и изометрични чертежи
 • Проектиране на разрези, изгледи и котировъчни планове
  (CADWorx® Plant Professional)
 • Якостни изчисления на технологични тръбопроводи (включително горещи и с високи налягания)
  (CAESAR II)
steel-structure-equipment-support

Проектиране на метални контрукции

 • Проектиране на опорни конструкции за технологично оборудване
 • Проектиране на тръбопроводни естакади
 • Проекиране на складови бази и халета
 • Проектиране на фундаменти за метални конструкции
 • Проектиране на фундаментни плочи и пилотно фундиране
  (CADWorx Structure и др.)

Проектантски услуги свързани със сградно проектиране (цивилно проектиране)

administration-building-example

Проектиране на административни сгради

 • Проектиране на офис сгради и помещения
 • Проектиране на търговски обекти
 • Реконструкция на съществуващи сгради и помещения
 • Други
building-in-construction

Проектиране за сградното строителство

 • Проектиране на жилищни сгради, кооперации, къщи за гости, вили
 • Архитектура, Строително проектиране и комуникации
 • Фундаменти и фундаментни плочи;
 • Други
industrial-hall-example

Проектиране на производствени сгради

 • Проектиране на нови и реконструкция на съществуващи производствени сгради в промишлени предприятия
 • Проектиране на производствени халета, складови помещения
 • Други
assembly-roof-example

Проектиране на сглобяеми къщи и конструкции

 • Проекти за сглобяеми метални конструкции
 • Проекти за сглобяеми жилищни къщи
 • Проектиране на фундаменти и комуникации
 • Проектиране конструкции от дървен материал

Комплексни проектантски услуги и проектиране по различни проектни части

Благодарение на многобройните партьори на проектантско бюро Химконсулт, както и на дъщерните инженерни фирми, в това число проектантска организация Петромашпроект ЕООД, за всяка конкретна задача се сформира необходимият екип от високо-квалифицирани проектанти, като се назначава и ръководител на проекта, който да подсигури успешното протичане, анализиране и завършване на всички необходими проектните части и предприетите от компанията проектантски услуги. Проектните дисциплини, в които можете да намерите компетентно мнение в наше лице, са посочени в, но не лимитирани до, описаните по-долу проекти части.

 • Химико-Технилогична (ХТ)
 • Машино-Монтажна (ММ)
 • Машино-Конструктивна (МК)
 • Пожаро-безопасност (ПБ)
 • Строително-Конструктивна (СК)
 • Архитектура
 • Геодезия и Приложна Геодезия (ГПГ)
 • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)
 • План за безопасност и здраве (ПБЗ)
 • Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК)
 • Енергийна ефективност (ЕЕ)
 • Водоснабдяване и Канализация (ВиК)
 • Елекрическа, КИП и А
 • Други